Trzecia międzynarodowa konferencja z politologii religii

Religia i polityka w kontekście ,,epokowej zmiany"

Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?

25-26 listopada 2021 r.

Zapis video i zdjęcia z konferencji

Zapis video

25 listopada 2021 r. (początek 42:30)
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZwE-G1FUU

 

26 listopada 2021 r.

 
 

Zdjęcia (fot. Jakub Kamiński)

Celem konferencji jest refleksja nad zmianami jakie zachodzą obecnie w relacjach między religią i polityką. Mają one – jak się wydaje – nie tylko kosmetyczny charakter, ale dotyczą samego paradygmatu tych relacji ukształtowanego w kulturze zachodniej w epoce nowoczesności. Źródło tych zmian zdaje się leżeć w sferze politycznej, która nie tylko ulega postępującej sekularyzacji, ale także zrywa z europejską metafizyką. Jednak w swoistym sprzężeniu zwrotnym oddziałują one również na samoświadomość zachodnich wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Przedefiniowaniu w sferze politycznej takich kategorii, jak prawda, godność osoby, prawa człowieka, małżeństwo, rodzina towarzyszy rozchwianie ich znaczenia również w doktrynach wspólnot chrześcijańskich. Podstawowe zasady etyczne ustępują niejednokrotnie wobec racji pragmatycznych (np. w sporze o aborcję, eutanazję, surogację, orientację seksualną), nie tylko w polityce, ale również w kościelnej praktyce. Wydaje się, że zmiana jest na tyle istotna, że zastosowanie zaproponowanego przez Papieża Franciszka określenia „epokowej zmiany” wydaje się zasadne.

Czy możliwe jest zatem ułożenie wzajemnych relacji między religią a polityką na nowych zasadach, respektujących tożsamość każdej z nich i specyficzny wkład w dobro wspólne, czy też będziemy świadkami nowego konfliktu, jak w czasie rewolucji francuskiej czy w czasach komunizmu? A może linia konfliktu nie będzie przebiegała między państwem a wspólnotami religijnymi, ale w poprzek politycznych i religijnych wspólnot?

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą być one poświęcone powyższym kwestiom, jak i innym wymiarom interesującego nas w tym roku problemu potencjalnej zmiany paradygmatu (jak np. odradzaniu się tzw. świeckich religii; sytuacji niezachodnich tradycji religijnych, zwłaszcza judaizmu, islamu i hinduizmu, w kontekście „epokowej zmiany”, etc.). Zapraszamy również do prezentacji aktualnie prowadzonych badań z obszaru politologii religii. Tak, jak mamy to w tradycji naszych konferencji, obok sesji głównych odbędą się panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką.

Keynotes

Kard. Gerhard Müller

niemiecki duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny Ratyzbony w latach 2002–2012, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” w latach 2012–2017; mianowany kardynałem przez papieża Franciszka na konsystorzu 22 lutego 2014. Jest autorem licznych publikacji, wiele z nich ukazało się w tlumaczeniu na język polski, np. Wiara w Boga we współczesnym świecie (Lublin 2020), Drogowskazy na dzisiaj (Kraków 2018), Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i współczesności z Kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki

Prof. Jane F. Adolphe

jest profesorem prawa w Ave Maria School of Law w Naples na Florydzie oraz adiunktem w School of Law na Notre Dame University w Sydney w Australii. Pracuje również dla Stolicy Apostolskiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe, prawa człowieka, prawo kanoniczne. Opublikowała m.in. Equality and Non-discrimination: Catholic Roots, Current Challenges (Pickwick: 2019); Persecution and Genocide of Christians in the Middle East: Prevention, Prohibition, and Prosecution (Angelico Press; 2017); and St. Paul and the Natural Law, and Contemporary Legal Theory (Lexington: 2012).

Call for papers

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą one być poświęcone kwestiom opisanym w zakładce “Idea i cel“, a zatem a) obecności i roli religii w organizacjach międzynarodowych na poziomie uniwersalnym i europejskim, b) aktualnej kondycji integracji europejskiej, zainicjowanej niegdyś przez chrześcijańskich polityków, c) zmianom zachodzącym w relacji religia – tożsamość (narodowa, europejska), d) sposobowi potraktowania wolności religijnej podczas pandemii, jak i innym wymiarom interesującego nas w tym roku problemu potencjalnej zmiany paradygmatu: e) odradzaniu się tzw. świeckich religii, f) sytuacji niezachodnich tradycji religijnych, zwłaszcza judaizmu, islamu i hinduizmu w kontekście „epokowej zmiany”. Zapraszamy również do prezentacji aktualnie prowadzonych badań z obszaru politologii religii. Tak, jak mamy to w tradycji naszych konferencji, obok sesji głównych odbędą się panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką. Zobacz opis proponowanych paneli

Zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia wraz z abstraktem (max. 300 słów).

Konferencja będzie odbywać się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne sesji plenarnych. Panele równoległe będą odbywać się w jednym z dwóch wspomnianych języków.

Propozycje wystąpień proszę nadsyłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji www.religionandpolitics.pl do dnia 22 października 2021 r. Decyzje o zakwalifikowaniu referatów zostaną przekazane uczestnikom mailowo do dnia 30 października 2021 r.


Program konferencji


Program konferencji można pobrać klikając TUTAJ


Rada programowa

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog

Profesor nauk
politycznych

Profesor nadzwyczajny
teologii

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, socjolog

Profesor nauk humanistycznych, politolog i teolog

Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, historyk i politolog

Profesor nadzwyczajny
nauk politycznych

Wykładowca w dziedzinie stosunków międzynarodowych

Dr nauk humanistycznych, politolog

Profesor nauk humanistycznych, socjolog i politolog

Organizatorzy konferencji

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fundacja Europa Christiana
im. Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Współorganizatorzy konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Partner

Archiwalne

W cyklu poświęconym relacjom religii i polityki odbyły się następujące konferencje:

Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii

Sekularyzm jako wyzwanie dla polityki i nauk o polityce

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Warszawie, ale oferujemy możliwość uczestniczenia jedynie on-line (ze zmniejszoną opłatą).

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 150 zł dla osób uczestniczących on-line
  • 300 zł dla osób uczestniczących stacjonarnie

Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek bankowy:

Fundacja Europa Christiana im. Św. Teresy Benedykty od Krzyża

ul. Wiewiórcza 22
05-402 Otwock

Nr rachunku:   66 1090 2590 0000 0001 4753 08 62 (Santander Bank)

Z dopiskiem: Nazwisko. Religia i polityka

Opłata pokrywa koszty posiłków (lunch 25 i 26 listopada, kolacja 25 listopada) oraz przerwy kawowe. Nie pokrywa noclegów i kosztów podróży.

 

Noclegi:

Hotel znajdujący się najbliżej miejsca konferencji to Holiday Park http://www.hphotel.pl/

 

Miejsce konferencji:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

budynek nr 23, sala 201, drugie piętro (www.politologia.uksw.edu. pl)

 

Komitet organizacyjny:

  • prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz (przewodniczący), e-mail: m.gierycz@gmail.com
  • dr Mariusz Sulkowski (sekretarz konferencji), e-mail: m.sulkowski@uksw.edu.pl
  • mgr Patrycja Laszuk (sekretarz konferencji), e-mail: p.rutkowska@uksw.edu.pl
  • dr Piotr Burgoński, e-mail: burgonski@onet.eu


Mapa dojazdu: