Czwarta międzynarodowa konferencja z politologii religii

Nowy, jeszcze lepszy świat...

Nadzieja wiary a nadzieja polityki

Pamięci Benedykta XVI

30 listopada - 1 grudnia 2023 r.

Idea i cel

Żyjemy w czasach, w którym idea „nowego ładu światowego” niespodziewanie powróciła do głównego nurtu dyskusji publicznej. Z jednej strony, projekty „Wielkiego Resetu” czy nowego porządku świata po pandemii, z drugiej strony przerażające obrazy walki o „ruski mir”, jak i lęk przed wiszącą hekatombą wojny światowej kształtują społeczne imaginarium. Wydaje się, że odradzanie się, w naznaczonym egzystencjalnym lękiem kontekście, rozmaitych wizji nowego, lepszego świata, niepokojąco współbrzmiące z konstruktywistycznym uznaniem wyobrażania sobie rzeczy „innych, lepszych, niż są” za podstawę przemian społecznych warte jest głębszej analizy właśnie w perspektywie politologii religii. Ostatecznie, odsyłają nas bowiem do pytania o nadzieję: o to, w czym możemy ją zasadnie pokładać, jak i o to, w czym nie.

W powyższym kontekście tegoroczną, czwartą już edycję konferencji z politologii religii, chcielibyśmy poświęcić – wychodząc od szeroko dyskutowanych koncepcji „nowego ładu światowego” – pytaniu o kształt politycznych i eschatologicznych nadziei. Ważna wydaje się tu umiejętność odróżnienia zasadnych obietnic polityki od tych, które stanowią niebezpieczną pokusę realizacji „Królestwa Bożego” w doczesności. Rodzi się zatem pytanie jak odróżnić tę prawdziwą i fałszywą obietnicę oraz czy i w jakim stopniu religia może być w tym pomocna? Czy, zawarta w wierze religijnej, tęsknota za „lepszym światem” stanowi zagrożenie dla szanującej godność człowieka polityki czy raczej jej zabezpieczenie? Czy religia ex definitione chroni przed totalistycznymi dążeniami polityki czy wręcz przeciwnie? A może tylko niektóre religie (jeśli tak to: czy i wedle jakich kryteriów można je wyróżnić) pełnią pozytywną politycznie rolę? Co w ogóle oznacza (i co oznaczać powinna) „pozytywna rola” religii z punktu widzenia nauk o polityce? W gąszczu pytań rodzących się wokół zagadnienia mesjanistycznych nadziei szczególnym przewodnikiem wydaje się myśl, zmarłego u progu bieżącego roku, Papieża Benedykta XVI. Chcielibyśmy uczynić ją zatem pryzmatem naszej refleksji.

Zgodnie z naszą tradycją, zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień z zakresu aktualnie prowadzonych badań naukowych z obszaru religii i polityki, które będą przedmiotem dyskusji w ramach sesji panelowych. W sposób szczególny zachęcamy do podjęcia tematów związanych z problematyką centralną konferencji, która będzie dyskutowana w ramach paneli plenarnych.

Keynotes

Tracey Rowland

jest politologiem i teologiem, profesorem Uniwersytetu Notre Dame w Australii. W latach 2001-2017 była dziekanem Instytutu Jana Pawła II ds. Małżeństwa i Rodziny w Melbourne. Jest członkiem rady redakcyjnej Communio: International Catholic Review. Została powołana do 9. Międzynarodowej Komisji Teologicznej w 2014 roku. W 2009 roku otrzymała Nagrodę im. Arcybiskupa Michaela J. Millera za krzewienie wiary i kultury przyznawaną przez Uniwersytet św. Tomasza w Houston, a w 2010 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Ratzingera w dziedzinie teologii. Opublikowała ponad 150 artykułów.

Jest autorką książek: Culture and the Thomist Tradition (Londyn: Routledge, 2003), Ratzinger’s Faith: The Theology of Benedict XI (Oxford University Press, 2008), Benedict XVI: A Guide for the Perplexed (Londyn: Bloomsbury, 2010), Catholic Theology (Londyn: Bloomsbury, 2017), The Culture of the Incarnation: Essays in Catholic Theology (Steubenville: Emmaus Academic, 2017), Portraits of Spiritual Nobility (New York: Angelico, 2019) Beyond Kant and Nietzsche: The Munich Defense of Christian Humanizm (Londyn: Bloomsbury, 2021).

Iain Benson

jest profesorem Uniwersytetu Notre Dame w Australii i praktykującym prawnikiem w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności zrzeszania się, wolności sumienia i wyznania, natury pluralizmu, wielokulturowości oraz relacji między prawem, religią i prawami człowieka. Był jednym z autorów południowoafrykańskiej Karty Praw i Wolności Religijnych (podpisanej przez wszystkie główne religie w tym kraju we wrześniu 2010 r.). Jest między innymi członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Mediolan), Virginia, USA oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa Konstytucyjnego i na Wydziale Filozofii Prawa Uniwersytetu Wolnego Państwa w RPA.

Jego książki to: Living Together with Disagreement: Pluralism, the Secular and the Fair Treatment of Beliefs in Law Today, (Ballan, Australia: Connor Court Publishing, 2012), Iain T. Benson i Barry W. Bussey (red.), Religion, Liberty and the Jurisdictional Limits of Law (Lexis Nexis, 2017).

Call for papers

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Po pierwsze mogą one być poświęcone kwestiom opisanym w zakładce “Idea i cel“. Po drugie zapraszamy również do prezentacji aktualnie prowadzonych badań z obszaru politologii religii. Tak jak mamy to w tradycji naszych konferencji, obok sesji głównych odbędą się panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką. Zobacz opis proponowanych paneli

Zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia wraz z abstraktem (max. 300 słów).

Konferencja będzie odbywać się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne sesji plenarnych. Panele równoległe będą odbywać się w jednym z dwóch wspomnianych języków.

Propozycje wystąpień proszę nadsyłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji www.religionandpolitics.pl.

Istnieją dwie opcje terminów zgłaszania. Osoby, które przyślą zgłoszenie do 15 lipca 2023 r. otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu do 30 lipca 2023 r. Natomiast osoby, które przyślą zgłoszenie do 15 października 2023 r. otrzymają decyzję o przyjęciu do 30 października 2023 r.

Program konferencji

Program konferencji można pobrać klikając TUTAJ

Rada programowa

Profesor prawa, Ave Maria School of Law w Naples, Floryda oraz School of Law at Notre Dame University in Sydney, Australia

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej konferencji

Profesor nauk politycznych, London Metropolitan University, UK

Profesor nadzwyczajny
teologii, Emmanuel College in Boston

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, politolog, Uniwersytet Opolski

Profesor nadzwyczajny nauk społecznych, socjolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor nauk humanistycznych, politolog i teolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, historyk i politolog, Uniwersytet Zielogórski

Profesor nadzwyczajny
nauk politycznych, Pázmány Péter Catholic University oraz University of Public Service, Budapest

Wykładowca w dziedzinie stosunków międzynarodowych, University of Sussex

Dr nauk humanistycznych, politolog, Uniwersytet Warszawski

Profesor nauk humanistycznych, socjolog i politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizatorzy konferencji

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Collegium Interethnicum

Współorganizatorzy konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

The International Catholic Jurists Forum

Instytut De Republica

Partnerzy

Archiwalne

W cyklu poświęconym relacjom religii i polityki odbyły się następujące konferencje:

Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii

Sekularyzm jako wyzwanie dla polityki i nauk o polityce

Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany"

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w Warszawie . Oferujemy też możliwość uczestniczenia on-line, jednak preferujemy udział osobisty na miejscu.

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia do 15 lipca 2023 r., a 480 zł dla tych, którzy przyślą zgłoszenie do 15 października 2023 r. Uczestnicy on-line ponoszą taką samą opłatę jak osoby uczestniczące na miejscu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na rachunek bankowy:

Collegium Interethnicum, ul. Fasolowa 32/4, 02-482 Warszawa

Nr rachunku  24 1050 1012 1000 0090 8224 6845  (ING Bank Ślaski)

Tytuł wpłaty:  Nazwisko. Religia i polityka

Opłata pokrywa koszty posiłków (lunch 30 listopada, kolacja 30 listopada, lunch 1 grudnia) oraz przerwy kawowe. Nie pokrywa noclegów i kosztów podróży.

Noclegi:

Uczestnicy proszeni są o zorganizowanie noclegów samodzielnie.

Miejsce konferencji:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

budynek nr 23, sala 201, drugie piętro (www.politologia.uksw.edu. pl)

Komitet organizacyjny:

  • prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz (przewodniczący), e-mail: m.gierycz@gmail.com
  • dr Mariusz Sulkowski (sekretarz konferencji), e-mail: m.sulkowski@uksw.edu.pl
  • dr Patrycja Laszuk (sekretarz konferencji), e-mail: p.laszuk@uksw.edu.pl
  • dr Piotr Burgoński, e-mail: burgonski@onet.eu


Mapa dojazdu: