Rada Programowa

Aniela Dylus, profesor nauk humanistycznych, etyk, ekonomista i politolog, członkini Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, dyrektor Instytutu Politologii UKSW w Warszawie  w latach 2008-2012. Prowadzi badania dotyczące różnych płaszczyzn relacji między religią a ekonomią, oraz religią i polityką, jak również z zakresu etyki i polityki gospodarczej. Opublikowała m.in.: Polityka w perspektywie etycznej i religijnej (Warszawa 2016), Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej (Warszawa 2016), Globalizacja. Refleksje etyczne (Wrocław 2005).

Wojciech Jakubowski, profesor nauk społecznych, politolog, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w latach 2008-2016. W swoich badaniach zajmuje się m.in. strukturą organizacyjną Kościoła Katolickiego, historią i polityką Watykanu. Opublikował m.in. Wakans Stolicy Apostolskiej w 2013 roku. Wybrane zagadnienia ustrojowo-historyczne (Warszawa 2013), Rzymskokatolicka organizacja kościelna na ziemiach polskich (Warszawa 2007 współautor: M. Solarczyk), O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego (Warszawa 2005).

Joanna Kulska, dr nauk humanistycznych, politolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. rolą FBO (Faith-Based Organisations) w stosunkach międzynarodowych, kategorią pojednania w relacjach międzynarodowych, oraz polityką Stolicy Apostolskiej. Opublikowała m.in. Oblicza pojednania-Faces of reconciliation (Opole 2016, red.), Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II (Opole 2006).

Maria Marczewska-Rytko,  profesor nauk humanistycznych, politolog i religioznawca, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS. Zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na problematyce myśli społecznej, ruchów religijnych i politycznych, relacji religii i polityki. Opublikowała m.in. Myśl społeczna wielkich religii świata (Lublin 2013, red. wraz z E. Olszewski), Religia i polityka w globalizującym się świecie (Lublin 2010).

Ks. Piotr Mazurkiewicz, profesor nauk humanistycznych, politolog i teolog, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie, Sekretarz Generalny COMECE w latach 2008-2012. W swoich badaniach zajmuje się m.in. filozofią i teologią polityki, katolicką myślą społeczną, integracją europejską. Opublikował m.in. Europa jako kinderniespodzianka (Kraków 2017), Przemoc w polityce (Wrocław 2007), Religia – Tożsamość – Europa (Wrocław 2005, red. wraz z S. Sowiński), Kościół i demokracja (Warszawa 2001).

Ryszard Michalak, dr hab. nauk humanistycznych, historyk i politolog, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. polityką wyznaniową, współczesnym islamizmem i islamosceptycyzmem, teorią politologii religii. Opublikował m.in. Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej (Zielona Góra 2016, red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (Zielona Góra 2015, red.),  Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989 (Zielona Góra 2014).

Anna Solarz, dr nauk humanistycznych, politolog, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. W swoich badaniach zajmuje się m.in. rolą religii w polityce Izraela oraz państw Bliskiego Wschodu, oraz rolą religii i moralności w stosunkach międzynarodowych. Opublikowała m.in. Religia w stosunkach międzynarodowych (Warszawa 2012, red. wraz z H. Schreiber).

Radosław Zenderowski, profesor nauk humanistycznych, socjolog i politolog, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Zajmuje się naukowo m.in. problematyką tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej w Europie Środkowej, relacjami polityka – religia, w tym rolą religii w konfliktach etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Opublikował m.in. My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa (Warszawa 2012, red.), Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (Wrocław 2011).

Michał Gierycz, dr hab. nauk społecznych, politolog, kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. W swoich badaniach zajmuje się m.in. antropologią i aksjologią polityki, metapolityczną i polityczną rolą religii, znaczeniem religii w procesie integracji europejskiej. Opublikował m.in. Europejski spór o człowieka (Warszawa 2017), Religia i polityka. Zarys problematyki (Warszawa 2014, red. wspólnie z P. Burgoński), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej (Kraków-Warszawa 2008).