Proponowane panele

Proponowane panele

Jeżeli godność człowieka uznawana jest za prawo konstytucyjne najwyższej rangi, najwyższy cel każdego prawa (por. orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego), to jaki jest jej los w kontekście dechrystianizacji Zachodu oraz wzrostu znaczenia innych tradycji religijnych lub kulturowych? Jakim transformacjom ulega współcześnie, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktyki politycznej, kategoria godności osobowej? Jakie niesie to społeczne skutki?

Jak ocenić z perspektywy refleksji nad „politycznymi religiami” projekty „nowego ładu światowego”? Jakie konsekwencje niesie uznanie pokoju, ew. bezpieczeństwa za najwyższe dobro w polityce? Czy osiągnięcie pokoju światowego jest możliwe czy też próby jego ustanowienia zwiększają ryzyko powrotu totalitaryzmu?

Czy twierdzenie Ratzingera, iż zanik transcendencji powoduje ucieczkę w utopię jest zasadne? Jeśli tak, to: czy teza o neutralności aksjologicznej państwa ma charakter realistyczny czy ideologiczny? czy prawda moralna i metafizyczna są rozumowo poznawalne i czy ograniczają czy raczej zabezpieczają wolność człowieka? Jakie antropologiczne stanowiska zajmują implicite explicite zachodnie demokracje w tym zakresie? Jakie niesie to konsekwencje społeczne i polityczne?

Jaki postęp jest możliwy, a jaki jest iluzoryczny czy utopijny? W jakiej pozostaje relacji do prawdy wiary i stwierdzenia, że jeśli zbawcze światło Chrystusa zgasłoby, to ten świat, mimo całej swej wiedzy i tak rozwiniętej technologii, uległby terrorowi i popadłby w desperację (Raport o stanie wiary, s. 120)?

Tradycyjnie na naszych konferencjach zapraszamy na prezentacje aktualnych badań z politologii religii. Oprócz sesji głównych odbędą się równoległe panele na temat bieżących badań nad religią i polityką. Zapraszamy do zgłaszania propozycji we wszystkich dziedzinach politologii religii:
a) teoretycznych i metodologicznych problemach politologii religii;
b) badaniach empirycznych religii-polityki/stosunków międzynarodowych;
c) porównawczych studiach zjawisk na styku religii i polityki.